Now showing items 1-1 of 1

    • Thọ Mai Gia Lễ 

      Nhà Sách Hồng Vân (Hà Nội, 2007)
      "Thọ mai gia lễ" là gia lễ nước ta, có dựa theo Chu Công gia lễ tức gia lễ thời xưa của Trung Quốc nhưng không rập khuôn theo Tầu. Mặc dầu gia lễ từ triều Lê đến nay có nhiều chỗ đã lỗi thời nhưng khi đã trở thành luật ...