Now showing items 1-1 of 1

    • Trách nhiệm xã hội 8000 (SA 8000) 

      Nguồn sưu tầm
      Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. SA 8000 hay “Trách nhiệm xã hội 8000” được xây dựng để thúc đẩy doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội trong tất cả các ngành nghề trên toàn cầu. SA 8000 được xây dựng để giúp các công ty có trách nhiệm ...