Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình giáo dục và quản lý sinh viên QC04 

      Ban Công tác sinh viên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình quản lý, giáo dục và hỗ trợ người học giúp phân định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của các bên tham gia nhằm nâng cao công tác quản lý và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong trường. Quy trình này quy định ...