Now showing items 1-1 of 1

    • Quy trình tuyển sinh và nhập học QC 02 

      Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm không ngừng nâng cao kết quả tuyển sinh của Nhà trường. Quy trình này được áp dụng đối với đơn vị và cá nhân liên quan đến công tác tổ chức tuyển sinh và nhập học của Nhà trường.