Now showing items 1-1 of 1

    • Quy định quản lý hoạt động khoa học - công nghệ QC 13 

      Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Giúp cho Hiệu trưởng, Hội đồng Khoa học và Đào tạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động Khoa học - Công nghệ của nhà trường. Quy trình gồm 24 biểu mẫu từ QC13-B01 đến QC13-B24.