Now showing items 1-1 of 1

    • Quy định quan hệ với khách hàng QC 12 

      Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
      Tài liệu này quy định thống nhất cách thức thu nhận, xử lý thông tin phản ánh từ khách hàng và các biện pháp nhằm nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Bao gồm 2 biểu mẫu QC12-B01 và QC12-B02.