Now showing items 1-1 of 1

    • Quy định công tác tuyển dụng, cán bộ, giảng viên, nhân viên QC 11 

      Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Giúp cho Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển dụng có cơ sở chỉ đạo công tác tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên (CBGVNV) theo đúng yêu cầu. Quy trình bao gồm 20 biểu mẫu từ QC11-B01 đến QC11-B20.