Now showing items 1-1 of 1

    • Quy định công tác quản lý khoa/ bộ môn trực thuộc QC 09 

      Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Giúp cho lãnh đạo nhà trường có cơ sở quản lý, kiểm tra đánh giá, điều chỉnh hoạt động của các Khoa/Bộ môn trực thuộc. Giúp cho các lãnh đạo Khoa/ Bộ môn trực thuộc, Bộ môn thuộc Khoa có cơ sở quản lý điều hành công tác ...