Now showing items 1-1 of 1

    • Quy định công tác tuyển sinh QC 08 

      Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Giúp Hội đồng tuyển sinh có cơ sở quản lý và chỉ đạo công tác tuyển sinh hiệu quả, nghiêm túc, theo đúng các quy định chung. Giúp cán bộ, giảng viên được phân công tham gia công tác tuyển sinh hiểu nhiệm vụ, trách nhiệm, ...