Now showing items 1-1 of 1

    • Quy định công tác lập và triển khai kế hoạch đào tạo QC 07 

      Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Tài liệu này quy định thống nhất các hành động để lập và triển khai kế hoạch đào tạo của nhà trường cho từng năm học. Bao gồm 16 biểu mẫu đi kèm từ QC07-B01 đến QC07-B16.