Now showing items 1-1 of 1

    • Quy định hành động khắc phục và phòng ngừa QC 05 

      Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Tài liệu này quy định phương pháp thống nhất và nhất quán cho các hành động khắc phục và phòng ngừa nhằm loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự không phù hợp hiện có và tiềm ẩn. Biểu mẫu đi kèm QC05-B01.