Now showing items 1-1 of 1

    • Quy định kiểm soát sự không phù hợp QC 04 

      Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
      Tài liệu này quy định cách phân loại, xử lý và kiểm soát sự không phù hợp trong các dịch vụ đào tạo và phục vụ đào tạo của nhà trường.Quy trình bao gồm 3 biểu mẫu: QC04-B01, QC04-B02 và QC04-B03.