Now showing items 1-1 of 1

    • Quy định công tác kiểm soát hồ sơ QC 02 

      Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Giúp Hiệu trưởng thống nhất kiểm soát, quản lý các hồ sơ chất lượng trong hệ thống ISO 9001:2008. Quy trình đi kèm 1 biểu mẫu QC02-B01.