Now showing items 1-1 of 1

    • Quy định công tác kiểm soát tài liệu QC 01 

      Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Tài liệu này cung cấp một phương pháp thống nhất và nhất quán để kiểm soát các tài liệu thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng. Bao gồm 3 biểu mẫu đi kèm theo quy trình.