Now showing items 1-1 of 1

    • Nam Bộ Dân Tộc Và Tôn Giáo 

      Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ (Khoa học xã hội, 2007)
      Quyển sách bàn về Dân tộc học - Tôn giáo như là một ngành khoa học chuyên biệt của dân tộc học nghiên cứu tín ngưỡng và tôn giáo theo 3 định hướng kinh điển: nghiên cứu xem tín ngưỡng và tôn giáo như một nhu cầu văn hoá ...