Now showing items 1-1 of 1

    • Tính Kết Cấu Theo Phương Pháp Ma Trận 

      Võ, Như Cầu (Xây Dựng, 2006)
      Ebook Tính kết cấu theo phương pháp ma trận gồm 11 chương trình bày các kiến thức cơ bản về đại số ma trận, hệ phẳng có nút cứng, dạng ma trận phương pháp luận, dạng ma trận của phương pháp phân phối mô men,... Tham khảo ...