Now showing items 1-1 of 1

    • Cơ Sở Kỹ Thuật Điện. Tập 2 

      Hồ, Văn Sung (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2009)
      Các tín hiệu cơ sở. Biến đổi laplace. Phân tích mạch dùng biến đổi laplace. Các mạch liên kết cảm ứng. Các hệ thống thông tin và truyền thông. Các loại mạch lọc tích cực. Điều chế và giải điều chế tương tự. Các bộ khuếch ...