Now showing items 1-1 of 1

    • Cơ sở lý thuyết hoá học: Phần bài tập 

      Lê, Mậu Quyền (Khoa học kỹ thuật, 2001)
      Nội dung cuốn bài tập này được chia thành 12 chương. Đầu mỗi chương là phần tóm tắt lý thuyết. Nó được viết dưới dạng trả lời các câu hỏi ở cuối chương. Cuối mỗi chương là các đầu đề câu hỏi và bài tập.