Now showing items 1-1 of 1

    • Động Lực Học Công Trình 

      Phạm, Đình Ba (Xây Dựng, 2006)
      Dao động của hệ một bậc tự do. Dao động của hệ có hữu hạn bậc tự do. Dao động của hệ có vô hạn bậc tự do. Dao động đàn dẻo hệ một bậc tự do. Tính công trình chịu tác dụng động đất.