Now showing items 1-1 of 1

    • Cơ ứng dụng trong kỹ thuật 

      Đặng, Việt Cương (Khoa học và kỹ thuật, 2005)
      Cuốn sách “Cơ ứng dụng trong kỹ thuật” có kết cấu gồm 17 chương và phụ lục. Nội dung cuốn sách nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về cơ học và những ứng dụng kỹ thuật của nó cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật ...