Now showing items 1-1 of 1

    • Lý Sinh Y Học 

      Phan, Sĩ An (Y Học, 2007)
      Sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống. Sự vận chuyển vật chất trong cơ thể sống. Các hiện tượng âm ở cơ thể sống. Ánh sáng và cơ thể sống. Bức xạ ion hóa và cơ thể sống.