Now showing items 1-1 of 1

    • Lý Luận Văn Học, Nghệ Thuật Cổ Điển Trung Quốc 

      Khâu, Chấn Thanh. (Giáo Dục, 2008)
      Cuốn sách trình bày về các vấn đề: văn nghệ và chính trị, sáng tác và đời sống, nội dung và hình thức, và những vấn đề về xây dựng hình tượng nhân vật, vận dụng kỹ xảo nghệ thuật, ngôn ngữ nghệ thuật, những nguyên tắc phê ...