Now showing items 1-3 of 3

  • Advanced Game Design with HTML5 and JavaScript 

   Spuy, Rex Van Der (Apress, 2015)
   How do you make a video game? This book will show you everything you need to know. You’ll learn how to make all kinds of 2D action games by building your own development tools, from scratch, using low-level open-source ...
  • BlitzMax for Absolute Beginners Games Programming for the Absolute Beginner 

   Kelly, Sloan (2016)
   Go through the steps necessary to create high-speed 2D retro-style games. This easy-to-read-and-follow one of a kind book on BlitzMax game programming also covers some 3D programming. BlitzMax for Absolute Beginners includes ...
  • Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Game trên địa bàn điện thoại di động 

   Nguyễn, Thị Thuỳ Dương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Cùng với tốc độ phát triển đó là những tiến bộ vượt bậc về tốc độ xử lý. Nhờ đó lập trình các ứng dụng cho loại thiết bị này tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là các dịch vụ giá trị gia ...