Now showing items 1-1 of 1

    • Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C++ 

      Nguyễn, Thanh Thủy (Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2008)
      Lập trình hướng đối tượng, phương pháp giải quyết bài toán mới. Những mở rộng của C++. Đối tượng và lớp. Định nghĩa toán tử trên lớp. Kỹ thuật thừa kế. Khuôn hình.