Now showing items 1-1 of 1

    • Quản lý thời gian 

      Fontana, David (Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008)
      Nếu phải bắt đầu với những phương pháp khác, chúng ta thà dùng một đoạn đối thoại trong chiếc gương thần kỳ để làm mở đầu còn hơn. Cho dù tôi không biết có bao nhiêu người dừng lại suy ngầm những điều chất chứa trong đó ...