Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà lãnh đạo trong bạn 

      R.Levine, Stuart; Michael, A. Crom (Nxb. Trẻ, 2009)
      Trong cuốn Nhà Lãnh Đạo Trong Bạn tác giả phân tích và dẫn giải thực tế những kinh nghiệm