Now showing items 1-1 of 1

    • Sổ Tay Tính Toán Thủy Lực 

      P. G. Kixêlep (Xây Dựng, 2009)
      Các bảng, các số liệu phụ. Áp lực thủy tĩnh. Những khái niệm cơ bản về chuyển động của chát lỏng. Sức cản thủy lực. Chảy qua lỗ. Đập tràn. Các ống dẫn nước có áp. Chuyển động đều trong các lòng dẫn hở. Chuyển động của bùn, ...