Now showing items 1-1 of 1

    • Nghệ thuật múa rối Hải Phòng và khả năng phục vụ phát triển du lịch 

      La, Quang Vũ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Tài nguyên du lịch nhân văn có giá trị đặc biệt hấp dẫn đối với khách du lịch. Việc nghiên cứu các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống ở Hải Phòng nhằm mục đích kế thừa, phát huy để giữ gìn và bảo tồn những giá trị ...