Now showing items 1-1 of 1

    • Atlas Giải Phẫu Người: Phần Nội Tạng 

      Ifrim, M. (Y Học, 2006)
      Giải phẫu đầu và cổ, ngực, bụng, chậu hông. Một số ứng dụng lâm sàng nội-ngoại khoa. Những khái niệm về giải phẫu in vivo và nội soi.