Now showing items 1-1 of 1

    • Sức Mạnh Của Thiết Kế Điều Tra 

      Iarossi, Giuseppe (Chính Trị Quốc Gia, 2006)
      Xem xét kỹ việc tiến hành điều tra. Quản lý điều tra. Cách đặt câu hỏi điều tra. Cách chọn mẫu điều tra. Tâm lý của người được phỏng vấn. Quản lý dữ liệu điều tra.