Now showing items 1-2 of 2

  • C. Mác Và Ph. Ăng Ghen Toàn Tập. Tập 33 

   C. Mác; Ph. Ăng Ghen (Chính Trị Quốc Gia, 2011)
   Tập 33 của bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm những bức thư của hai nhà kinh điển viết cho nhau, cho các bạn chiến đấu và những người thân trong giai đoạn từ tháng bảy 1870 đến tháng chạp 1874.
  • C. Mác Và Ph. Ăng Ghen Toàn Tập. Tập 42 

   C. Mác; Ph. Ăng Ghen (Chính Trị Quốc Gia, 2011)
   Tập 42 của bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm những tác phẩm do hai ông viết từ tháng giêng 1844 đến tháng hai 1848. Những tác phẩm trong tập này chứa đựng những luận điểm thiên tài về những nguyên lý cơ bản của triết ...