Now showing items 1-2 of 2

  • Lịch sử Phú Quốc qua tài liệu lưu trữ. Phần 1 

   Cục văn thư và lưu trữ nhà nước (Chính trị quốc gia; Sự thật, 2012)
   Lịch sử Phú Quốc qua tài liệu lưu trữ: Phần 1 được biên soạn dựa trên nền cốt chủ yếu là những tư liệu của chính quyền Mỹ-ngụy, đem đến cho người đọc một cách tiếp cận mới, một nguồn thông tin, tư liệu để nghiên cứu, tìm ...
  • Lịch sử Phú Quốc qua tài liệu lưu trữ. Phần 2 

   Cục văn thư và lưu trữ nhà nước (Chính trị quốc gia; Sự thật, 2012)
   Lịch sử Phú Quốc qua tài liệu lưu trữ: Phần 2 được biên soạn dựa trên nền cốt chủ yếu là những tư liệu của chính quyền Mỹ-ngụy, đem đến cho người đọc một cách tiếp cận mới, một nguồn thông tin, tư liệu để nghiên cứu, tìm ...