Now showing items 1-1 of 1

    • Sổ Tay Lý Thuyết Cán Kim Loại 

      A. I. Xelikov (Hải Phòng, 2009)
      Các thành phần lý thuyết dẻo. Cơ tính của cá kim loại và hợp kim. Tính quy luật chuyeenr động và biến dạng kim loại khi cán. Mômen công suất cán. Lý thuyết caans ngang và cán xoắn. Sự cân bằng nhiệt các quá trình cán.