Recent Submissions

 • Tiền tệ ngân hàng 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Môn học tiền tệ – ngân hàng cung cấp cho sinh viên các khái niệm căn bản về phạm trù tiền tệ, tín dụng ngân hàng, chức năng cũng như các nguyên lí về hình thức hoạt động của ngân hàng trong nền kinh tế hàng hoá, nền kinh ...
 • Tài chính học 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn Tài chính học cung cấp cho sinh viên các lý luận cơ bản về phạm trù tài chính, các bộ phận của hệ thống tài chính, chức năng cũng như các nguyên lí về hình thức hoạt động của nó trong nền kinh tế hàng hoá, nền kinh ...
 • Nghiệp vụ ngoại thương 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung của môn học là những vấn đề về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá như: lựa chọn phương thức giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng, trình tự thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế, thủ tục tiến hành và các ...
 • Quản trị chiến lược 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học gồm các nội dung: Khái niệm về chiến lược, quản trị chiến lược
 • Kế toán tài chính 2: Trung cấp 

  Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Nội dung môn học bao gồm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

View more