Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Những Ảnh Hưởng Của Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Đến Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Nhà Nước Và Yêu Cầu Hoàn Thiện Nội Dung Quy Trình Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Nhà Nước Của Kiểm Toán Nhà Nước Hiện Nay

This email address is used for sending the document.