Now showing items 41-51 of 51

  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 22 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Cho vay ngang hàng tại Việt Nam: Thực trạng và thách thức/ Nguyễn Thị Hải Bình, Lưu Ánh Nguyệt// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 22/2018 .- Tr. 19 – 23. 2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hoạt ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 3+4 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Tổng quan Thị trường tài chính Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019/ Hà Huy Tuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 28 – 33. 2. Đề xuất khung chính sách quản lý kiều hối tại Việt Nam/ Trần ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 1+2 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Cơ hội và thách thức đối với ngành Ngân hàng khi Việt Nam thực thi Hiệp định CPTPP/ Hà Văn Hội// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2019 .- Tr. 50 – 53. 2. Thực trạng áp dụng Basel tại Việt Nam/ Phan Thị ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 5 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Hệ thống phân ngành trong danh mục cho vay của các NHTM Việt Nam và những bất cập trong ứng dụng chỉ số g-hhi đo lường đa dạng hoá/ Huỳnh Japan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2019 .- Tr. 16 – 21. 2. Thành ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 6 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Xây dựng khung pháp lý phù hợp để quản lý hoạt động cho vay ngang hàng/ Phương Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2019 .- Tr. 18 – 20. 2. Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 7 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Phát triển cơ chế quản lý vốn với định giá điều chuyển vốn nội bộ của các NHTM Việt Nam/ Đặng Văn Dân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 7/2019 .- Tr. 18 – 23. 2. Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 10 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo/ Đào Lê Kiều Oanh, Nguyễn Thị Ngọc Duyên// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2019 .- Tr. 19 – 23. 2. Nhận biết hành vi gian lận trên ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 9 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Hiệp hội Ngân hàng cần là cầu nối để thúc đẩy phát triển ngành Ngân hàng trong hội nhập kinh tế quốc tế/ Hà Huy Tuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9/2019 .- Tr. 60 – 62. 2. Vai trò của VAMC trong việc ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 8 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Cho vay ngang hàng: cơ chế vận hành và mô hình kinh doanh/ Hà Văn Dương// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2019 .- Tr. 12 – 19. 2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động ngân hàng/ Lê Thị Anh Quyên// Tạp ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 12 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Giới hạn nào cho phát triển tín dụng tiêu dùng?/ Nguyễn Đức Độ// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 12/2019 .- Tr. 16 – 18. 2. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình nông thôn/ ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 11 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Khó khăn, thách thức trong tăng vốn điều lệ của các ngân hàng năm 2019/ Tôn Thanh Tâm// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2019 .- Tr. 20 – 24. 2. Ứng dụng hệ thống xếp hạng quốc tế trong đánh giá năng lực ...