Now showing items 21-22 of 22

  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 8 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Về chủ thể người học trong một đường hướng giáo dục ngoại ngữ theo quan điểm kiến tạo – hành động/ Nguyễn Lân Trung// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2018 .- Tr. 1 – 8. 2. Phát triển năng lực văn hóa cá nhân – Yếu tố ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 9 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Xây dựng hệ thống giáo dục mở ở Việt Nam: Rào cản và giải pháp/ Phạm Đỗ Nhật Tiến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 9/2018 .- Tr. 1 – 9. 2. Kinh nghiệm về quản lý tài chính tại các trường đại học trên thế giới: Trường ...