Now showing items 21-22 of 22

  • Tạp chí Kiến trúc số 286 tháng 2 năm 2019 

   Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Suy nghĩ về cấu trúc không gian đô thị Đà Nẵng/ Nguyễn Quốc Thông, Trương Văn Quảng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 286 .- 2/2019 .- Tr. 28 – 33. 2. Những vấn đề chiến lược phát triển khu đô thị sân bay tại Đà Nẵng/ Ngô Viết ...
  • Thư mục Tạp chí Kiến trúc số 265, tháng 5 năm 2017 

   Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Kiến trúc xanh từ kinh nghiệm Châu Á: Phát triển công nghệ mới hay trở lại với sự thông thái bản địa/ Nguyễn Quốc Tuân, Hồ Phương Thành.- Tr. 13 – 19. 2. Văn hóa bản địa trong xây dựng môi trường cư trú truyền thống/ ...