Now showing items 1-1 of 1

    • Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng 

      Nguyễn, Thị Thùy An (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
      Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại ...