Now showing items 1-1 of 1

    • Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đỉnh Vàng 

      Nguyễn, Thị Hà Vi (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung sau: Chương 1: Những vấnđề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Chương 3: Một số biện pháp ...