Now showing items 1-20 of 54

  • Dịch nghe 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 1 tập trung tăng cường khả năng nghe hiểu cho sinh viên và phát triển kỹ năng phiên dịch, thuyết trình thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hoá-xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. Môn ...
  • Dịch nghe 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 2 tập trung tăng cường khả năng nghe hiểu cho sinh viên và phát triển kỹ năng phiên dịch, thuyết trình thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hoá- xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. ...
  • Dịch nghe 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 3 tập trung tăng cường kỹ năng phiên dịch hội thảo và bài giảng, đàm phán thương mại và thuyết trình với các kiến thức giao tiếp kinh tế, văn hoá - xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. Môn Dịch nói 3 ...
  • Dịch viết 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Khoá học cung cấp cho sinh viên những điều căn bản nhất của kỹ năng dịch. Học phần này được thiết kế như phần nhập môn về lịch sử, lý thuyết và thực hành dịch thuật từ Việt sang Anh và từ Anh sang Việt, gồm 5 chương lý ...
  • Dịch viết 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học tập trung tăng cường khả năng dịch các văn bản thuộc các thể loại khác nhau, phát triển kỹ năng biên dịch thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hóa xã hội ở nhiều chủ đề đa dạng. Môn Dịch viết 2 ...
  • Dịch viết 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng xác định nghĩa của từ dựa trên ngữ cảnh, biết chọn từ thích hợp, sắp xếp trật tự từ, chọn cấu trúc câu phù hợp khi dịch, thể hiện mối liên kết văn bản như từ nối, từ thay thế, các từ ẩn.
  • Giao tiếp văn hóa 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp những định nghĩa về văn hóa, giao tiếp
  • Luyện âm 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này giới thiệu về các nguyên âm trong bảng chữ cái phiên âm Tiếng Anh, hình thang nguyên âm, các cơ quan của bộ máy phát âm môi, răng, lưỡi, hàm, ngạc cứng, ngạc mềm, dây thanh, khoang mũi ... cũng như đặc điểm, ...
  • Nghe 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Giáo trình học nghe LISTEN IN – by David Nunan
  • Nghe 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Listen in 2, 3. Ngoài ra, các tình huống phụ ...
  • Nghe 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Listen in 3. Ngoài ra, các tình huống phụ trợ ...
  • Nghe 4 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Contemporary 1. Ngoài ra, các tình huống phụ ...
  • Ngữ âm 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành, hiểu rõ được nguồn gốc các vấn đề về lý thuyết ngữ âm trong tiếng Anh, giúp sinh viên nắm bắt được những quy luật phát âm, hệ thống cấu âm, và các đặc điểm ngữ âm và ...
  • Ngữ nghĩa học 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học yêu cầu sinh viên phải nắm vững về các thuyết về nghĩa, nghĩa của từ (các thể loại nghĩa, thành tố nghĩa và sự thay đổi nghĩa của từ), nghĩa của câu (các thể loại nghĩa, thành tố nghĩa và tình thái học của câu và ...
  • Ngữ pháp 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này giới thiệu chung về ngữ pháp và các ngành học ngôn ngữ có liên quan, trang bị cho sinh viên các khái niệm và cách phân tích danh từ, cụm danh từ, đại từ, động từ, cụm động từ và bổ tố động từ.
  • Ngữ pháp 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học ngữ pháp 2 là phần tiếp nối của ngữ pháp 1. Trong môn học này, người học cần tiếp tục phát triển khả năng hiểu biết về phân tích các hiện tượng ngữ pháp liên quan đến cú pháp học. Phân tích các thành phần trong câu.
  • Nói 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tiếp cận vấn đề khi học kỹ năng nói. Sinh viên được học nói bằng tiếng Anh về một số chủ đề trong giáo trình Speaking Extra có liên quan đến cuộc sống hàng ngày như học ...
  • Nói 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tiếp cận vấn đề khi học kỹ năng nói. Sinh viên được học nói bằng tiếng Anh về một số chủ đề trong giáo trình “A conversation book 2 – English in everyday life” có liên ...
  • Nói 4 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nói đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính. Ngoài ra, các tình huống phụ trợ được khai ...
  • Nói 5 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nói đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Discussion A-Z intermediate. Ngoài ra, các ...