Now showing items 1-20 of 54

  • Viết 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Học phần hướng dẫn sinh viên viết theo các chủ điểm từ mức độ quen thuộc với mỗi sinh viên và đời sống hàng ngày như viết về kỷ niệm khó quên, địa danh ưa thích đến mức độ đa dạng và cập nhật hơn như một buổi lễ trang trọng ...
  • Đọc 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Đọc 3 là nối tiếp của Đọc 2. Học phần này tiếp tục tập trung củng cố ngữ pháp, từ vựng cho sinh viên và phát triển kỹ năng đọc thông qua 14 bài đọc được trình bày với nhiều chủ đề đa dạng và 4 đơn vị bài ôn tập. Đồng ...
  • Dịch nghe 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 1 tập trung tăng cường khả năng nghe hiểu cho sinh viên và phát triển kỹ năng phiên dịch, thuyết trình thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hoá-xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. Môn ...
  • Đọc 5 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Đọc 5 là nối tiếp của Đọc 4. Học phần này tiếp tục tập trung củng cố ngữ pháp, từ vựng cho sinh viên và phát triển kỹ năng đọc thông qua 5 bài đọc được trình bày với nhiều chủ đề đa dạng. Mỗi chủ đề gồm từ 1 đến 2 bài ...
  • Trung văn 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Trung văn 2 gồm 11 bài, từ bài 13 đến bài 23. Đây là môn học nối tiếp và có nội dung tương tự như môn học Trung văn 1. Bài khóa chủ yếu xuất hiện những câu đơn giản thường dùng trong sinh hoạt, học tập. Ngữ pháp trong ...
  • Nói 5 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nói đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Discussion A-Z intermediate. Ngoài ra, các ...
  • Đọc 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Đọc 1 tập trung củng cố từ vựng cho sinh viên và phát triển kỹ năng đọc thông qua 10 chương với 38 bài đọc được trình bày với nhiều chủ đề đa dạng. Mỗi chương bao gồm 03 đến 04 bài đọc được trình bày với các p hần chính ...
  • Dịch viết 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng xác định nghĩa của từ dựa trên ngữ cảnh, biết chọn từ thích hợp, sắp xếp trật tự từ, chọn cấu trúc câu phù hợp khi dịch, thể hiện mối liên kết văn bản như từ nối, từ thay thế, các từ ẩn.
  • Văn hóa Anh - Mỹ 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học gồm 3 phần đề cập tới Hợp chủng quốc Hoa Kỳ: 1. Phần giới thiệu chung
  • Văn học Anh - Mỹ 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học truyền thụ kiến thức văn học Anh-Mỹ nhằm giúp sinh viên những kiến thức bổ ích về nền văn học của Vương Quốc Anh và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nâng cao trình độ thực hành tiếng thông qua các kỹ năng : nghe, nói, đọc, ...
  • Viết 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này tập trung phát triển kỹ năng viết chuyên sâu cho sinh viên. Sinh viên sẽ tập trung vào học viết đoạn văn, các cách đa dạng hóa cấu trúc diễn đạt trong văn viết chuẩn mực, các thủ thuật tránh lỗi trong văn viết.
  • Văn hóa Anh 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   “Văn hóa Anh” là một môn học nâng cao. Nó không những cung cấp cho sinh viên những kiến thức bổ ích về các khía cạnh tiêu biểu của đất nước, con người, hệ thống chính trị, văn hóa, kinh tế ở Vương quốc Anh mà còn giúp sinh ...
  • Văn hóa Mỹ 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   “Văn hóa Mỹ” là một môn học nâng cao. Nó không những cung cấp cho sinh viên những kiến thức bổ ích về các khía cạnh tiêu biểu của đất nước, con người, hệ thống chính trị, văn hóa, kinh tế ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà còn ...
  • Từ vựng 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học yêu cầu sinh viên phải nắm vững về các thuyết về nghĩa, nghĩa của từ (các thể loại nghĩa, thành tố nghĩa và sự thay đổi nghĩa của từ), nghĩa của từ (các thể loại nghĩa, và thành tố nghĩa của từ), các mối quan hệ ...
  • Dịch viết 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Khoá học cung cấp cho sinh viên những điều căn bản nhất của kỹ năng dịch. Học phần này được thiết kế như phần nhập môn về lịch sử, lý thuyết và thực hành dịch thuật từ Việt sang Anh và từ Anh sang Việt, gồm 5 chương lý ...
  • Nói 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tiếp cận vấn đề khi học kỹ năng nói. Sinh viên được học nói bằng tiếng Anh về một số chủ đề trong giáo trình “A conversation book 2 – English in everyday life” có liên ...
  • Nghe 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Listen in 3. Ngoài ra, các tình huống phụ trợ ...
  • Nghe 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Listen in 2, 3. Ngoài ra, các tình huống phụ ...
  • Nói 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tiếp cận vấn đề khi học kỹ năng nói. Sinh viên được học nói bằng tiếng Anh về một số chủ đề trong giáo trình Speaking Extra có liên quan đến cuộc sống hàng ngày như học ...
  • Ngữ pháp 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học ngữ pháp 2 là phần tiếp nối của ngữ pháp 1. Trong môn học này, người học cần tiếp tục phát triển khả năng hiểu biết về phân tích các hiện tượng ngữ pháp liên quan đến cú pháp học. Phân tích các thành phần trong câu.