Now showing items 1-20 of 54

  • Đọc 4 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trong kỳ này, học sinh được học 8 bài học với các chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực đa dạng khác nhau trong cuộc sống. Đặc biệt sinh viên có cơ hội làm quen với các dạng bài đọc khác nhau với các dạng bài tập đọc hiểu ...
  • Đọc 5 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Đọc 5 là nối tiếp của Đọc 4. Học phần này tiếp tục tập trung củng cố ngữ pháp, từ vựng cho sinh viên và phát triển kỹ năng đọc thông qua 5 bài đọc được trình bày với nhiều chủ đề đa dạng. Mỗi chủ đề gồm từ 1 đến 2 bài ...
  • Đọc 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Đọc 3 là nối tiếp của Đọc 2. Học phần này tiếp tục tập trung củng cố ngữ pháp, từ vựng cho sinh viên và phát triển kỹ năng đọc thông qua 14 bài đọc được trình bày với nhiều chủ đề đa dạng và 4 đơn vị bài ôn tập. Đồng ...
  • Dịch nghe 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 1 tập trung tăng cường khả năng nghe hiểu cho sinh viên và phát triển kỹ năng phiên dịch, thuyết trình thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hoá-xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. Môn ...
  • Nghe 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Listen in 3. Ngoài ra, các tình huống phụ trợ ...
  • Nghe 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính Listen in 2, 3. Ngoài ra, các tình huống phụ ...
  • Nghe 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Giáo trình học nghe LISTEN IN – by David Nunan
  • Ngữ âm 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành, hiểu rõ được nguồn gốc các vấn đề về lý thuyết ngữ âm trong tiếng Anh, giúp sinh viên nắm bắt được những quy luật phát âm, hệ thống cấu âm, và các đặc điểm ngữ âm và ...
  • Giao tiếp văn hóa 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp những định nghĩa về văn hóa, giao tiếp
  • Luyện âm 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này giới thiệu về các nguyên âm trong bảng chữ cái phiên âm Tiếng Anh, hình thang nguyên âm, các cơ quan của bộ máy phát âm môi, răng, lưỡi, hàm, ngạc cứng, ngạc mềm, dây thanh, khoang mũi ... cũng như đặc điểm, ...
  • Đọc 6 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Một số chủ điểm (Gia đình, Văn hoá, Xã hội,...) được giới thiệu với sinh viên ngay từ đầu kỳ. Sinh viên được phân thành các nhóm nhỏ, được phân chủ điểm cụ thể và tiến hành tìm bài đọc có liên quan đến chủ điểm được giao. ...
  • Nói 4 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nói đã được học ở các học phần trước: Môn học được thực hiện dựa trên các chủ điểm và tình huống trong giáo trình chính. Ngoài ra, các tình huống phụ trợ được khai ...
  • Nói 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tiếp cận vấn đề khi học kỹ năng nói. Sinh viên được học nói bằng tiếng Anh về một số chủ đề trong giáo trình “A conversation book 2 – English in everyday life” có liên ...
  • Nói 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học hướng dẫn và rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tiếp cận vấn đề khi học kỹ năng nói. Sinh viên được học nói bằng tiếng Anh về một số chủ đề trong giáo trình Speaking Extra có liên quan đến cuộc sống hàng ngày như học ...
  • Ngữ pháp 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học ngữ pháp 2 là phần tiếp nối của ngữ pháp 1. Trong môn học này, người học cần tiếp tục phát triển khả năng hiểu biết về phân tích các hiện tượng ngữ pháp liên quan đến cú pháp học. Phân tích các thành phần trong câu.
  • Ngữ pháp 1 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần này giới thiệu chung về ngữ pháp và các ngành học ngôn ngữ có liên quan, trang bị cho sinh viên các khái niệm và cách phân tích danh từ, cụm danh từ, đại từ, động từ, cụm động từ và bổ tố động từ.
  • Ngữ nghĩa học 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học yêu cầu sinh viên phải nắm vững về các thuyết về nghĩa, nghĩa của từ (các thể loại nghĩa, thành tố nghĩa và sự thay đổi nghĩa của từ), nghĩa của câu (các thể loại nghĩa, thành tố nghĩa và tình thái học của câu và ...
  • Dịch nghe 2 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn Dịch nói 2 tập trung tăng cường khả năng nghe hiểu cho sinh viên và phát triển kỹ năng phiên dịch, thuyết trình thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hoá- xã hội ở nhiều chủ đề và tình huống đa dạng. ...
  • Tiếng Anh cấp độ 4 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Sinh viên học 05 bài (từ bài 06 đến bài 10) trong giáo trình Solutions Pre-intermediate (student book), bao gồm các chủ điểm về: công nghệ, văn hóa, phong tục tập quán, tội phạm. Sinh viên được cung cấp từ vựng, ngữ pháp ...
  • Tiếng Anh cấp độ 3 

   Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Chương trình cấp độ 3 được xây dựng nhằm củng cố và phát triển đồng thời 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) ở cấp độ tiền trung cấp. Ở cấp độ này sinh viên đã có thể nắm vững những hiện tượng ngữ pháp cơ bản, nghe và giao ...