Hải Phòng chiến thắng 

Đỗ, Chính; Nguyễn, Thế Cường; Xuân Nguyễn (Hải Phòng, 1968)
Ghi chép về những trận chiến đấu của quân và dân Hải Phòng trong kháng chiến chống Mỹ.

Bảo tàng Hải Phòng 

Bảo tàng Hải Phòng (Bảo Tàng Hải Phòng, 1960)
Một số hình ảnh của thành phố Hải Phòng về văn hoá chính trị, kinh tế, truyền thống đấu tranh chống thực dân Pháp. Phong trào cách mạng giai cấp công nhân Hải Phòng. Thời kỳ khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, cải tạo ...

Con đường sống duy nhất 

Đặng, Xuân Thiều; Nguyễn, Công Hòa; Hoàng, Ngọc Chương (Hải Phòng, 1965)
Hồi ký cách mạng. Gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của chiến sĩ Hải Phòng trong thời kỳ cách mạng.

Chiến đấu trong vòng vây 

Chi hội văn học nghệ thuật Hải phòng (Hải Phòng, 1965)
Hồi ký kháng chiến Hải Phòng.