Now showing items 1-1 of 1

    • Trường THPT Quốc tế RMIT Hải Phòng 

      Đặng, Thị Hoa (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Trường học là nhóm công trình được xây dựng nhiều nhất trong thể loại công trình công cộng. Sự phát triển của trường học luôn đi kèm với sự hình thành các khu dân cư, các khu đô thị mới. Trong quần thể kiến trúc khu ở, ...