Now showing items 1-3 of 3

  • Cài đặt và cấu hình mạng LAN ảo trên một máy tính vật lý 

   Nguyễn, Thị Phượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nội dung đồ án được trình bầy trong ba chương. Chương một trình bầy các kiến thức căn bản về mạng máy tính. Chương hai trình bầy về tính năng của phần mềm Microsoft VPC2007 là phần mềm quản lý các máy tính ảo trên một máy vật lý.
  • Nghiên cứu và cài đặt phần mềm ISA Server 2004 

   Bùi, Doãn Sơn Lâm (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án tốt nghiệp đã đạt được những thành công nhất định. Về lý thuyết đồ án đã trình bầy một cách có hệ thống và chi tiết cơ sở lý thuyết, các ưu khuyết của phần việc cân bằng tải bằng phần mềm cũng như phần cứng.
  • Tìm hiểu và cài đặt một số thuật toán phân cụm dữ liệu cơ bản 

   Cao, Mai Liên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Nội dung của đồ án gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu về phân cụm dữ liệu: Trong chương này em trình bày tổng quan về phân cụm dữ liệu, bao gồm các kiểu dữ liệu có thể phân cụm, các ứng dụng và các kỹ thuật phân cụm dữ liệu.