Now showing items 1-1 of 1

    • Địa chí văn hóa dân gian Ninh Bình 

      Trương, Đình Tưởng; An, Viết Đàm; Đỗ, Danh Gia (Thời đại, 2012)
      Giới thiệu thiên nhiên, xã hội, con người và lịch sử tỉnh Ninh Bình tri thức dân gian, truyện kể dân gian, văn hóa dân gian Ninh Bình.