Now showing items 1-1 of 1

    • Lịch Sử Chủ Nghĩa Tư Bản Từ 1500 Đến 2000 

      Beaud, Michel (Thế Giới, 2008)
      Trong bối cảnh của thế giới hiện nay, chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng, bước vào một thời kỳ thoái trào tạm thời, không khỏi không có dao động trong việc nhận biết bản chất của chủ nghĩa tư bản và phủ nhận tính tất yếu ...