Now showing items 591-610 of 686

  • Đất nước của những người trúng số 

   Duyên Trường
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Một nhà xã hội học Mỹ đã từng ví von: “Sinh ra ở Thụy Điển vào thế kỷ 20, thế kỷ 21 thì coi như đã trúng số”! Thậm chí một người trúng số cũng khó có được cuộc sống sung túc như ở Thụy Điển. Vì sao? ...
  • Đất Nước Việt Nam Qua Các Đời 

   Đào, Duy Anh (Văn hóa thông tin, 2010)
   “Đất nước Việt Nam qua các đời” được học giả Đào Duy Anh hoàn thành năm 1964. Đây là tác phẩm thuộc cụm công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh (năm 2000). Tác phẩm là nguồn tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu địa ...
  • Đại Cương Lịch Sử Việt Nam Toàn Tập 

   Trương, Hữu Quýnh; Đinh, Xuân Lâm; Lê, Mậu Hân (Giáo dục, 2008)
   Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến năm 1958. Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858-1945. Lịch sử Việt Nam 1945-2000.
  • Đại Cương Lịch Sử Việt Nam. Tập 1: Từ Thời Nguyên Thủy Đến Năm 1858 

   Trương, Hữu Qýnh; Phan, Đại Doãn; Nguyễn, Cảnh Minh (Giáo dục, 2008)
   Lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Việt Nam trong suốt 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất sâu sắc... ...
  • Đại Cương Lịch Sử Việt Nam. Tập 2. Việt Nam 1858-1945 

   Đinh, Xuân Lâm; Nguyễn, Văn Khánh; Nguyễn, Đình Lễ (Giáo dục, 2008)
   Lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Việt Nam trong suốt 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất sâu sắc... ...
  • Đại Cương Lịch Sử Việt Nam. Tập 3: Việt Nam 1945-1995 

   Lê, Mậu Hãn; Trần, Bá Đệ; Nguyễn, Văn Thư (Giáo dục, 2008)
   Lịch sử Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử tiến hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Việt Nam trong suốt 5 thập niên này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất sâu sắc... ...
  • Đại Nam Nhất Thống Chí. Tập 1 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2008)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam Nhất Thống Chí. Tập 2 

   Quốc Sử Quan Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2008)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam Nhất Thống Chí. Tập 3 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2008)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam nhất thống chí. Tập 4 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2010)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam Nhất Thống Chí. Tập 5 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Thuận Hóa, 2008)
   Đại Nam nhất thống chí là bộ sách dư địa chí (địa lý - lịch sử) Việt Nam, viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn thời vua Tự Đức. Có thể coi đây là bộ sách lớn nhất và quan trọng nhất về địa chí Việt Nam ...
  • Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca 

   Lê, Ngô Cát; Đặng, Huy Trứ (Văn học, 2009)
   Đại Nam Quốc sử diễn ca là một trong các bộ sử ca của lịch sử học Việt Nam mà cũng là của văn học sử cổ cận đại Việt Nam. Bộ sử ca này nguyên là một tác phẩm văn chương được trước tác và khắc in vào những năm giữa thế kỷ ...
  • Đại Nam Thực Lục. Tập 1 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Giáo dục, 2006)
   Đại Nam Thực Lục là bộ chính sử lớn nhất, quan trọng nhất của nhà Nguyễn, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong 88 năm mới hoàn thành, tính từ khi bắt đầu làm (1821 - Minh Mệnh năm thứ hai) đến khi hoàn thành và ...
  • Đại Nam Thực Lục. Tập 10 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Giáo dục, 2007)
   Đây là "Bộ sử biên niên ghi chép các việc thực về các đời vua chúa nhà Nguyễn, biên soạn từ năm 1820 theo chỉ dụ của vua Minh Mệnh khi thành lập Quốc sử quán. Đến năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) phần đầu cảu công trình mới biên ...
  • Đại Nam Thực Lục. Tập 2 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Giáo dục, 2008)
   Đây là "Bộ sử biên niên ghi chép các việc thực về các đời vua chúa nhà Nguyễn, biên soạn từ năm 1820 theo chỉ dụ của vua Minh Mệnh khi thành lập Quốc sử quán. Đến năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) phần đầu cảu công trình mới biên ...
  • Đại Nam Thực Lục. Tập 3 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Giáo dục, 2008)
   Đây là "Bộ sử biên niên ghi chép các việc thực về các đời vua chúa nhà Nguyễn, biên soạn từ năm 1820 theo chỉ dụ của vua Minh Mệnh khi thành lập Quốc sử quán. Đến năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) phần đầu cảu công trình mới biên ...
  • Đại Nam Thực Lục. Tập 4 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Giáo dục, 2008)
   Đây là "Bộ sử biên niên ghi chép các việc thực về các đời vua chúa nhà Nguyễn, biên soạn từ năm 1820 theo chỉ dụ của vua Minh Mệnh khi thành lập Quốc sử quán. Đến năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) phần đầu cảu công trình mới biên ...
  • Đại Nam Thực Lục. Tập 5 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Giáo dục, 2007)
   Đây là "Bộ sử biên niên ghi chép các việc thực về các đời vua chúa nhà Nguyễn, biên soạn từ năm 1820 theo chỉ dụ của vua Minh Mệnh khi thành lập Quốc sử quán. Đến năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) phần đầu cảu công trình mới biên ...
  • Đại Nam Thực Lục. Tập 6 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Giáo dục, 2007)
   Đây là "Bộ sử biên niên ghi chép các việc thực về các đời vua chúa nhà Nguyễn, biên soạn từ năm 1820 theo chỉ dụ của vua Minh Mệnh khi thành lập Quốc sử quán. Đến năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) phần đầu cảu công trình mới biên ...
  • Đại Nam Thực Lục. Tập 7 

   Quốc Sử Quán Triều Nguyễn (Giáo dục, 2007)
   Đây là "Bộ sử biên niên ghi chép các việc thực về các đời vua chúa nhà Nguyễn, biên soạn từ năm 1820 theo chỉ dụ của vua Minh Mệnh khi thành lập Quốc sử quán. Đến năm Thiệu Trị thứ 4 (1844) phần đầu cảu công trình mới biên ...