Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Thông Tư Của Bộ Tài Chính Số 105-2001/Tt-BTC Ngày 27/12/2001 Hướng Dẫn Quản Lý Và Sử Dụng Kinh Phí Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Nhà Nước

This email address is used for sending the document.